Činnosť

Rýchle a efektívne oznamovanie požiarov a iných udalostí členom dobrovoľných hasičských jednotiek patrí k dôležitým krokom v boji proti škodám vznikajúcimi počas týchto nebezpečných situácií.

V zmysle poplachových plánov okresov je nasadenie obecných hasičských zborov (DHZ obce) dôležitým krokom pri záchrane ľudí a majetku.

Zvolanie členov DHZ môže iniciovať osoba z obce (starosta, veliteľ, alebo iní člen daného zboru) alebo operačný dôstojník hasičskej stanice HaZZ.

 

V prípade akejkoľvek inej udalosti ktorá si vyžaduje zásah HaZZ prosím kontaktujte tel.č. 150, v iných prípadoch kontaktujte obecný úrad obce Rovinka.

V prípade, že sa nejedná o život-ohrozujúcu alebo majetok-ohrozujúcu udalosť, tak môžete použiť kontaktný formulár DHZ Rovinka


V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany DHZ Rovinka, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

čítaj viac o spracovaní osobných údajov

odčerpávanie vodypadnutý strommalý požiariná pomoc