DHZ Rovinka

Sme dobrovoľný hasičský zbor pôsobiaci v obci Rovinka, ktorý vznikol 14.3.2019. V súčasnosti máme 28 členov. 23 našich členov má absolvanú základnú hasičskú prípravu. Zároveň je väčšina našich členov preškolená na vykonávanie asistenčných protipožiarnych hliadok.

Od Ministerstva vnútra SR máme v dlhodobej výpožičke protipovodňový vozík, s ktorým sa zúčastňujeme na odborných školeniach pod záštitou Hasičského a záchranného zboru SR. Máme vyškolených strojníkov, vodičov a v radoch našich členov pôsobia aj profesionálni hasiči, záchranári, psovodi a aj policajti .

Jednou z našich nevyhnutných aktivít je pravidelné precvičovanie a vzdelávame v oblasti. V blízkej budúcnosti by sme chceli otvoriť aj hasičské krúžky a hasičský šport pre deti a mládež z Rovinky a okolia.

Napriek tomu, že existujeme krátko, snažíme sa byť prínosom a preto sme vykonávali asistenčné hliadky na rôznych nielen obecných, ale aj komerčných podujatiach, naši záchranári vykonávali školenia v oblasti poskytovania prvej pomoci. Počas prívalových dažďov sme úspešne vykonávali odčerpávanie vody a monitoring obce.

Sme ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú nezištne pomáhať druhým a sme nadšení pre dobrovoľné hasičstvo. 


DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy DHZO, prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Hasičské desatoro by mal poznať každý hasič. Tvorí základnú ideu poslania dobrovoľného hasiča.

1.  Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.